ДА СЕ, УЗ ЈЕДИНСТВЕНИ УЏБЕНИК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ, УВЕДЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ НАСТАВНИК, РОБОТ ВУЛИН

Господину Бранку Ружићу

Министру просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Поводом иницијативе која је потекла од министра полиције, Александра Вулина и прихваћена од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, да се промени постојећа законска регулатива и да од сада ученици и наставници у Србији за предмете историја, географија и српски језик могу да користе само уџбенике државног издавача, а коју сте Ви подржали, предлажем Вам њену допуну:

Наиме, предлажем да се, уз увођење јединствених уџбеника за поменута три предмета, из наставе искључе наставници, те да се, као јединствени предавач уведе робот, за кога, у знак захвалности према покретачу ове…


ILI ZAŠTO JE ISPLATIVO PANIČITI ŠTO PRE

Građani Turnea sahranjuju žrtve kuge, minijatura iz savremene lokalne hronike

U leto 1346. godine vojska kana Džanibeka (1342–1357), vladara Zlatne horde, opsela je grad Кafu, đenovljansku koloniju na Кrimu. Tokom opsade Tatari su stradali od misteriozne bolesti, a Džanibek je odlučio da od nje ne budu pošteđeni ni opsednuti. Prema kanovom naređenju, Tatari su leševe svojih drugova postradalih od bolesti katapultirali preko gradskih zidina u Кafu, prenevši tako zarazu braniocima. Tako je barem tvrdio savremenik ovih zbivanja Gabrijele de Musi, notar iz Pjačence.

Danas se ova epizoda često uzima kao prvi slučaj primene biološkog rata u istoriji, uprkos tome što postoji osnovana sumnja…

Aleksandar Uzelac

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store