Договор Карла Ћелавог и Лудвига Немачког у Вердену 843. године, дрворез Карла Шурига (преузето са: www.akg-images.co.uk)

Атила као предак мађарских владара, Угарска илустрована хроника, XIV век

Мапа “равне Земље” из 1931. године


ДА СЕ, УЗ ЈЕДИНСТВЕНИ УЏБЕНИК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ, УВЕДЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ НАСТАВНИК, РОБОТ ВУЛИН


Građani Turnea sahranjuju žrtve kuge, minijatura iz savremene lokalne hronike

Aleksandar Uzelac

Historian; Senior Research Associate, Institute of History, Belgrade; Research Focus: Middle Ages, Eurasia, Mediterranean; Interests: Languages, SF, Comics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store